Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging en een cliënt waarop Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Afspraken
De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voor afgaande aan de behandeling aan Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij zijn gehinderd door overmacht.

Inspanningen
Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Betaling
Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.

Geheimhouding
Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,ontstaan doordat Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging & diefstal
Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging. Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon All Ages Huidverzorging en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

logo-naobay-2
marycohr